Využitie sypkých sorbentov v priemysle a v rôznych odvetviach

Sypké sorbenty patria v niektorých priemysloch a odvetviach na rovnaké miesto ako lekárnička. Zohrávajú úlohu prvej pomoci v zastavovaní a likvidácií únikov nežiadúcich látok, ktorými môžu byť ropné produkty, mastné tekutiny či rôzne druhy chemikálií. Na Slovensku sa stretávame s rôznymi druhmi výrobných priemyslov a prevádzok, kde sa manipuluje s takýmito látkami, preto je potrebné byť vždy pripravený na rôzne typy havárií.

Sypký sorbent je často súčasťou havarijných súprav, ktoré sú výbavou všade, kde hrozí únik nebezpečnej látky. V tomto článku si preberieme využitie sypkých sorbentov v priemysloch, ktoré sú typické aj pre naše územie a sú povinné vlastniť havarijnú súpravu.

Ropné rafinérie a čerpacie stanice

Ropné rafinérie sú kľúčovými prevádzkami v spracovaní surovej ropy a výrobe rôznych ropných produktov. Pri manipulácii s ropou a ropnými produktami je nevyhnutné mať k dispozícii vhodné sorbenty na absorbovanie možných únikov olejov a ropných látok. Sypké sorbenty sa často používajú práve v rafinériách, kde môže dochádzať k nekontrolovaným únikom v dôsledku porúch zariadení, havárií alebo ľudských chýb.

Pri manipulácii s ropnými produktami v čerpacích staniciach je rovnako dôležité mať sypký sorbent ako súčasť bezpečnostných opatrení. V týchto prostrediach môže dôjsť k únikom benzínu, nafty alebo iných ropných produktov počas dopĺňania nádrží alebo pri samotnom tankovaní vozidiel. Vysoká absorpčná kapacita sypkého sorbentu umožňuje zachytenie unikajúcich ropných produktov a zabránenie ich ďalšiemu šíreniu.

Chemický priemysel

Chemické závody, laboratóriá, lakovne a ďalšie odvetvia chemického priemyslu sa denne stretávajú s rôznymi typmi nebezpečných látok, ako sú kyseliny, zásady, rozpúšťadlá a ďalšie chemikálie. V týchto prostrediach je bezpečnosť pracoviska a ochrana zamestnancov kľúčovými prioritami. Sypké sorbenty majú preto dôležitú úlohu pri minimalizácii rizika a ochrane zdravia zamestnancov v prípade úniku nežiaducich látok.

Podobne ako špeciálne odevy a ochranné prostriedky, sypké sorbenty rôzneho typu sú nevyhnutnými nástrojmi pri zabezpečovaní bezpečnosti pracoviska v chemickom priemysle. Pri úniku nebezpečných chemikálií dokážu sypké sorbenty rýchlo absorbovať a zadržať tieto látky, čím minimalizujú šírenie a kontamináciu.

Automotive a automobilové servisy

V automobilovom priemysle sa často manipuluje s olejmi, mazivami a rôznymi chemikáliami pri výrobe, údržbe a opravách vozidiel. Sypké sorbenty sa používajú na čistenie povrchov a absorbovanie únikov týchto látok. Množstvo mechanikov zanedbáva úniky oleja či mazív pri rutinných výmenách a olej likvidujú materiálmi, ktoré napáchajú viac škôd ako úžitku. Sypký sorbent efektívne zabráni šíreniu uniknutých látok, absorbuje ich a neprepustí k ďalšiemu úniku.

Elektrotechnický priemysel

V elektrotechnickom priemysle sa používajú rôzne chemické látky a čistiace prostriedky pri výrobe elektroniky. Sorbenty sú nevyhnutné na absorbovanie a spracovanie odpadových látok a únikov rôzneho typu. Množstvo čistiacich prostriedkov obsahuje agresívne látky, ktoré môžu zraniť pracovníkov. Najčastejšie sa pri chemikáliách stretávame s popáleninami či rozleptaním kože. Aj napriek tomu, že by mali pracovníci nosiť ochranné rukavice, je potrebné sa poistiť a sypký sorbent mať tiež vždy poruke.

Potravinársky priemysel

V potravinárskom priemysle môže dôjsť k úniku oleja, prípadne rôznych dezinfekčných a čistiacich chemikálií a iných nežiaducich látok, čo môže mať negatívny vplyv na kvalitu potravín a pracovné prostredie. Sypké sorbenty sa často používajú na riešenie týchto situácií a zabezpečenie bezpečného a čistého prostredia. Sypké sorbenty s vysokou absorpčnou schopnosťou, môžu byť použité na absorpciu oleja alebo chemikálií z rôznych povrchov, ako sú podlahy alebo pracovné plochy.

Doprava

V niektorých prípadoch sa sypké sorbenty používajú ako preventívne opatrenie na ochranu proti možným únikom oleja a nežiaducich látok. Napríklad pri preprave nebezpečných látok sa môžu použiť sorbenty na absorpciu potenciálnych únikov a minimalizáciu rizika kontaminácie.

Toto sú iba niektoré z priemyslov a odvetví, kde dochádza k únikom nežiadúcich látok. Či už ide o ropné produkty, oleje alebo chemikálie, sypký sorbent je najlepším riešením v likvidácií únikov týchto látok. Na našej stránke si môžete vybrať z univerzálnych alebo hydrofóbnych sypkých sorbentov, ktorý vyhovuje vášmu pracovnému prostrediu a konkrétnej situácií. V prípade, že sypké sorbenty pre vás nie sú vhodné, zvoľte textilné sorbenty, ktoré si môžete vybrať v rôznych veľkostiach a tvaroch.

Vytvorené28. 7. 2023