Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.


Kto sme?

Vaše osobné údaje spracováva naša spoločnosť AKRA CLEAN, s. r. o., Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl.č.141984/B, so sídlom Klincová 37/A, 821 08 Bratislava, IČO: 52792510 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len tie vaše osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na vybavenie vašej žiadosti, uzatvorenie a vybavenie kúpnej zmluvy alebo objednávky. Pokiaľ navštívite naše priestory, budeme spracúvať aj váš obrazový záznam.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia vašej žiadosti odoslanej prostredníctvom kontaktného formuláru alebo mailom. Pokiaľ využívate naše služby, spracúvame vaše osobné údaje aj za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy, vybavenia vašej objednávky alebo žiadosti a plnenia si všetkých zákonných povinností s tým súvisiacich. S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách, marketingovej komunikácie a prieskumu trhu.

Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať samostatným vyhlásením v listinnej podobe, zakliknutím príslušného checkboxu v kontaktnom formulári, zaslaním objednávky alebo uzatvorením kúpnej zmluvy.

Osoby mladšie ako 16 rokov

Ponuka služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť len ak ste dovŕšili 16 rokov veku. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas doby dodávania služieb, počas doby potrebnej na vyriešenie Vašej požiadavky a nasledujúcich 5 rokov, alebo do momentu, pokým svoj súhlas neodvoláte. Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje odstránené, respektíve bude vyžiadaný nový súhlas.

Komu odovzdávame Vaše osobné údaje.

Osobné údaje zákazníkov využívajúcich naše služby neposkytujeme, nezverejňujeme a nesprístupňujeme žiadnej ďalšej osobe s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru, ďalej v prípade kontroly sprístupňujeme príslušnému kontrolnému orgánu ako je daňový úrad alebo SOI. Účtovné služby nám zabezpečuje externá firma, ktorej za týmto účelom poskytujeme Vaše osobné údaje.

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej inej tretej krajiny.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v cloudovom riešení iPodnik a v nasledovných programoch a aplikáciách:

 • Google (Ads Data Processing Terms)
 • Google Analytics a Google AdWords (Data Processing Amendment)


Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email

info@akraclean.sk .Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.


Právo na informácie

Dotknutým osobám vzniká na základe § 28 Zákona o ochrane osobných údajov právo vyžadovať:

 • Potvrdenie či spoločnosť spracúva alebo nespracúva osobné údaje dotknutej osoby
 • Informácie o zdroji, prostredníctvom ktorého boli údaje o dotknutej osobe získané
 • Zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • Opravu alebo likviditu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • Likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
 • Likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo ku porušeniu zákona


Právo na výmaz osobných údajov

Právo na výmaz resp. „právo na zabudnutie“ vzniká v prípade, že:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené a spracované
 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracúvané a neexistuje ďalší právny dôvod na spracúvanie
 • Osobné údaje sú spracúvané protiprávne
 • Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

V prípade, že príde ku uplatneniu práva na výmaz osobných údajov, ktoré boli nami poskytnuté tretím stranám, prijmeme potrebné kroky ku kontaktovaniu všetkých príjemcov Vašich osobných údajov a požiadame ich o výmaz všetkých údajov

Právo vzniesť námietku

Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov vzniká na základe:

 • Spracovania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
 • Spracovania údajov na účely priameho marketingu (tzv. profilovanie
 • Spracovanie pre účely vedeckého či historického výskumu alebo pre štatistické účely


Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Na žiadosť dotknutej osoby je spoločnosť AKRA CLEAN s. r. o. povinná poskytnúť požadované osobné údaje, v zodpovedajúcom formáte zvolenému subjektu. Tieto údaje budú poskytnuté iba v prípade, že prenosu nebudú brániť žiadne zákonné podmienky.