Rôzne druhy a vlastnosti sypkých sorbentov

Sypký sorbent je materiál s vysokou absorpčnou schopnosťou, ktorý sa používa na zachytávanie a odstraňovanie škodlivých látok z prostredia. Jeho sorpčné vlastnosti umožňujú zachytávanie tekutín, plynov, častíc alebo iných nečistôt, čím sa minimalizuje ich šírenie a riziko pre ľudí a životné prostredie.

V priemyselných odvetviach sa môžeme stretnúť s únikmi rôznych typov kvapalín. Nielenže môže ísť o ekologické nehody, ktoré môžu zasiahnuť do ekosystémov rastlín a živočíchov, ale tiež o znečistenie výrobných priestorov, v ktorých môže prísť ku rôznym typom zranení. V prípade, že pracujete s nebezpečnými látkami, ktorých únik je bežným výsledkom práce, alebo chcete zistiť, ktorý sypký sorbent je vhodný do rôznych situácií, v tomto článku nájdete všetko potrebné, čo by ste mali vedieť.

Univerzálny sypký sorbent - na všetky typy únikov

Univerzálny sypký sorbent sa vyznačuje flexibilitou v jeho využití. Tieto sorbenty sú špeciálne navrhnuté tak, aby účinne pôsobili na organické aj anorganické látky, toxické chemikálie, ropné látky, rozličné plyny a kvapaliny. Ich všeobecná povaha umožňuje ich využitie v rôznych priemyselných a environmentálnych aplikáciách.

Univerzálne sypké sorbenty sú často využívané na likvidáciu havárií, čistenie olejových škvŕn na pevnom povrchu, zrážanie a odstraňovanie ropných látok z pôdy a absorbovanie chemikálií.. Ich výhodou je, že môžu byť použité na rôzne druhy znečisťujúcich látok a poskytujú rýchlu a účinnú reakciu pri likvidácii nebezpečných kvapalín. V našej ponuke nájdete tento typ sorbentu z prírodného minerálneho produktu, ktorý nezaťaží ekosystém a dôkladne zneškodní všetky unikajúce nežiadúce kvapaliny.

Hydrofóbny sypký sorbent

Hydrofóbne sypké sorbenty sú sorbenty, ktoré majú schopnosť odpudzovať vodu a zachytávať hydrofóbne látky, teda látky nerozpustné vo vode. Tieto sorbenty sú zvyčajne vyrobené z materiálov, ktoré majú olejofilné vlastnosti, čo znamená, že priťahujú olej a iné organické znečisťujúce látky. Na našej stránke nájdete hydrofóbne sorbenty vyrobené z upravenej rašeliny, prírodnej horniny vulkanického pôvodu alebo polyuretánu.

Hydrofóbne sypké sorbenty sú často používané na odstraňovanie ropných látok, tukov, olejov a iných organických látok z vody, pôdy a povrchových sedimentov. Ich hydrofóbne vlastnosti im umožňujú účinne separovať olejové škvrny a iné organické znečistenia od vodného prostredia. Tieto sorbenty sa často využívajú v priemyselnej údržbe, havarijnom manažmente, čistení povrchových vôd a ochrane životného prostredia.

Chemická sorpčná drvina

Chemická sorpčná drvina je druh sypkého sorbentu, ktorý je navrhnutý tak, aby  zachytával aj agresívne kvapalné chemikálie, ako sú kyseliny, hydroxidy, či iné druhy nebezpečných látok. Počas sorpčnej reakcie sa znečisťujúce látky viažu na povrch sorbentu, čo vedie k ich efektívnemu odstráneniu z prostredia.

Chemická sorpčná drvina je často používaná na likvidáciu nebezpečného odpadu, ochranu pred chemickými únikmi a pri iných aplikáciách, kde je potrebné efektívne odstrániť špecifické znečisťujúce látky.

Vo všeobecnosti je chemická sorpčná drvina široko použiteľná, no najvhodnejšia je pre likvidáciu agresívnych látok. Poskytuje vysokú veľmi vysokú sorpčnú kapacitu a v krízovej situácii ide o optimálnu voľbu.

Sypký sorbent Vám poskytne efektívnu možnosť na zlikvidovanie nežiadúcich látok, a to vďaka vysokej absorpčnej schopnosti podľa použitého množstva sypkého sorbentu. Nezabudnite tiež dbať na to, či je sorbent horľavý alebo nehorľavý, pretože pri určitých zásahoch  je nehorľavosť sorbentu dôležitou podmienkou. Je potrebné tiež dodať, aby ste sa pri likvidácií použitého sorbentu riadili návodom uvedeným v technickom liste produktu.

V prípade, že vám zo skúseností sypký sorbent nevyhovuje, alebo nie je pre vašu situáciu či pracovisko vhodné, siahnite po pevných textilných sorbentoch, ktoré si môžete na našej stránke vybrať v rôznych tvaroch a veľkostiach.

Vytvorené27. 7. 2023